JAVNI NATJEČAJ – Pučko otvoreno učilište Imotski

Urbroj: 2129/01-08-18-80 od 17. VII. 2018.    (4253)

Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11) ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Imotski raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za izdavaštvo i odnose s javnošću – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti:

– magistar novinarstva (300 ECTS bodova)

– 1 godina radnog iskustva

– poznavanje engleskoga jezika

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSNLS-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabrana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

a. životopis

b. dokaz o stručnoj spremi (diploma)

c. dokaz o hrvatskom državljanstvu

d. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (svjedodžba)

e. dokaz o znanju rada na PC-ju (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslik svjedodžbe ili potpisana izjava kandidata)

f. dokaz o dosadašnjem radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

g. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslik rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, stupanj stručne spreme i struku utvrđene za obavljanje tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)

h. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

i. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o imenovanju.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na službenoj web-
-stranici Pučkog otvorenog učilišta Imotski (www.pou-imotski.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Pučkog otvorenog učilišta Imotski.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Pučko otvoreno učilište Imotski, Ante Starčevića 7, 21260 Imotski, Povjerenstvo za provedbu natječaja s naznakom: Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za izdavaštvo i odnose s javnošću, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u Pučko otvoreno učilište Imotski na adresi Ante Starčevića 7, 21260 Imotski.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pučko otvoreno učilište
Imotski