Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Imotskom

Na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 33. i 34. Statuta Pučkog otvorenog Učilišta, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Imotski

N A T J E Č A J

 za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Imotskom.

Uvjeti:

– VSS društvenog smjera i tri (3) godine radnog iskustva,

– VŠS, SSS ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture s najmanje deset (10) godina radnog iskustva.

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni dostaviti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku),

– dokaz o radnom iskustvu,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od šest (6) mjeseci.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4) godine.

Prijave se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Pučko otvoreno učilište Imotski, Ante Starčevića 7, 21260 Imotski, sa naznakom: „Natječaj za izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Imotski“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni


Upravno vijeće
Pučkog Otvoreno Učilišta Imotski